myWORK


DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

Obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem", wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 138, poz. 931; z późniejszymi zmianami).
Powyższe rozporządzenie wprowadziło do polskiego prawodawstwa obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywę nowego podejścia, to jest Dyrektywę ATEX 137.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem według w/w Rozporządzenia powinien zawierać:

 *Informacje o identyfikacji atmosfer wybuchowych i ocenę ryzyka    wystąpienia wybuchu,
 *Informacje o podjętych odpowiednich środkach zapobiegających    wystąpieniu zagrożeń wybuchem, sporządzone w formie zestawienia,
 *Wykaz miejsc pracy zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją,
 *Deklarację, że stanowiska pracy i narzędzia pracy, a także urządzenia    zabezpieczające i alarmujące, są zaprojektowane, używane
   i konserwowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Pracownik musi być zapoznany z treścią dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Na stanowiskach pracy, na których mogą występować atmosfery wybuchowe istnieje obowiązek dokonywania okresowo, ale nie rzadziej niż 1 raz w roku oceny ryzyka i identyfikacji zagrożeń.

Ocena ryzyka musi uwzględniać:

 *Prawdopodobieństwo i częstotliwość występowania atmosfer    wybuchowych.
 *Prawdopodobieństwo występowania oraz uaktywniania się źródeł zapłonu,    w tym wyładowań atmosferycznych.
 *Identyfikacji i oceny zagrożeń wybuchem stwarzanych przez urządzenia    techniczne oraz procesy pracy, a także stosowane surowce i półprodukty.
 *Ocenę skali przewidywanych niepożądanych skutków.

Ocena ryzyka stanowi część składową dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.
Jeżeli w Twoim zakładzie pracy znajdują się stanowiska pracy na których występują strefy zagrożenia wybuchem musisz zapewnić opracowanie ww. „Dokumentu".