myWORKRYZYKO ZAWODOWE

Co to jest ryzyko zawodowe?
Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.
Kiedy przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?
Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji.

Ocenę ryzyka zawodowego będziemy przeprowadzać:
  * przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  * po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  * w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
  * w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku,

Jakie korzyści ma pracodawca z prawidłowo przeprowadzonej oceny zagrożenia zawodowego na stanowisku pracy
  * spełnienie wymagań dotyczących przepisów prawnych,
  * świadomość pracodawcy, jakie występują zagrożenia i czy zastosowane
    środki profilaktyczne są wystarczające,
  * uniknięcie dodatkowych kosztów i strat.