myWORK


STAŁY NADZÓR BHP (OUTSOURCING)

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.
W ramach świadczenia stałych usług na rzecz zakładów pracy.
Firma MARPOŻ proponuje:
  * doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
  * przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów     bezpieczeństwa i higieny pracy
  * bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach
    i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu     ich likwidacji
  * pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących     zagadnienia bhp
  * sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy,
    w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń
    o takie choroby
  * współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową     Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
  * prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
  * doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży     roboczej i środków ochrony indywidualnej
  * przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich     pracowników firmy
  * udział w wykonywaniu badań środowiskowych
  * pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego

Wszystkim zainteresowanym proponujemy bezpośrednie spotkanie
z przedstawicielem naszej firmy w celu zapoznania się z Państwa oczekiwaniami, ustalenia sposobu organizacji służby oraz wynagrodzenia za realizację umowy.